Мы нэкIубгъор (adygbook.ru) Адыгэ щапIэм (adygshop.com) икъотамэхэмэ ащыщ. Ащ зэфэшъхьаф тхыгъэхэр тапэкIэ къидгъэуцощт. Мары сайт шъхьаIэр: adygshop.com