Мы нэкIубгъор (adygbook.ru) Адыгэ щапIэм (adygshop.com) икъотамэхэмэ ащыщ. Ащ зэфэшъхьаф тхыгъэхэр тапэкIэ къидгъэуцощт. Мары сайт шъхьаIэр: adygshop.com
 

Мы нэкIубгъор

 Мы нэкIубгъор (adygbook.ru) Адыгэ щапIэм (adygshop.com) икъотамэхэмэ ащыщ. Ащ зэфэшъхьаф тхыгъэхэр тапэкIэ къидгъэуцоу тшIыт. Мары сайт шъхьаIэр: adygshop.com